Juridische kennisgeving

Op het gebruik van Zurich Seguros ES, zowel het gebruik van de app als de website (hierna gezamenlijk de “Applicatie” of "Mi Zurich"), zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees deze zorgvuldig door. Door deze Applicatie te openen en de inhoud ervan te gebruiken, geeft u aan dat u zonder verder voorbehoud deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard.

Het downloaden en/of gebruiken van de Applicatie is gratis, dit onverminderd de kosten voor de leveranciers van telecommunicatiediensten.

De inhoud kan worden gewijzigd, ontwikkeld of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APPLICATIE "Mi Zurich"

Gebruik van de informatieve inhoud van de Applicatie "Mi Zurich" gebeurt voor eigen rekening en op eigen risico van de gebruiker. Zurich is in geen geval aansprakelijk voor de activiteiten uitgevoerd met betrekking tot de basis van de informatie en de inhoud die hierin wordt aangeboden of voor oneigenlijk gebruik van de Applicatie, storingen hiervan, mogelijke veiligheidslekken die kunnen optreden door gebruik van een door een computervirus besmet apparaat, voor het gebrekkig functioneren van de browser, voor het gebruik van niet bijgewerkte versies van de Applicatie en voor de schade van welke aard dan ook die kan optreden als gevolg van interferenties of telefonische storingen, verbroken verbindingen met het elektronische systeem, aanwezigheid van computervirussen, malware of enige andere factoren buiten de controle van Zurich om. Onverlet het voorafgaande, laten wij u weten dat Zurich redelijke maatregelen heeft getroffen om deze voorvallen te voorkomen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het inschatten van de juistheid, integriteit en bruikbaarheid van meningen, adviezen, diensten of andere verstrekte informatie.

Alle door Zurich aangeboden inhoud in deze Applicatie wordt gedistribueerd met dien verstande dat de auteurs, redacteurs en distributeurs advies of meningen aandragen op juridisch, boekhoudkundig of ander professioneel vlak over specifieke feiten of zaken en Zurich is derhalve in geen geval verantwoordelijk met betrekking tot het gebruik ervan. Raadpleeg uw eigen juridische of belastingadviseur over uw persoonlijke situatie.

DOELSTELLINGEN VAN "Mi Zurich"

Door middel van deze Applicatie stelt Zurich de website Mi Zurich ter beschikking aan zijn klanten om informatie over hun verzekeringen in één ruimte toegankelijk te maken. Deze documentatie wordt slechts ter informatie aangeboden. Indien u een fout bemerkt, zorgt Zurich voor de mogelijkheid om dit aan ons door te geven zodat we de fout kunnen herstellen. U kunt uw persoonsgegevens (telefoon en e-mail) ook zelf bijwerken in het gedeelte "Mijn gegevens". De verstrekte persoonsgegevens moeten overeenkomen met de gegevens van de polishouder. Deze kunnen door de houder zelf of door een gemachtigde persoon worden verstrekt.

De onderhouden communicaties moeten betrekking hebben op het registratieproces (activering, wijziging van registratiegegevens, verlies van het wachtwoord of problemen met de toegang). U kunt via deze pagina ook de verklaring van afwezigheid verzenden in verband met een schadegeval.

Bovendien heeft u via deze pagina toegang tot het claimsysteem iDEA©, gepatenteerd eigendom van Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, S.A. (Informatietechnologie en netwerken voor verzekeringsmaatschappijen N.V.), waarmee de gebruiker, onder de specifieke gebruiksvoorwaarden hiervan, een schadegeval onderhands kan afhandelen.

HYPERLINKS

De Zurich-maatschappijen in Spanje en hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat de hyperlinks, verwijzers of andere koppelingen in de Applicatie op het moment van toegang juist functioneren. De verwijzingen of links waarna deze Applicatie kan verwijzen, kunnen de gebruiker naar andere webpagina’s leiden die door derden worden beheerd. De Zurich-maatschappijen in Spanje hebben hierover geen enkele controle en toegang tot deze sites via deze Applicatie houdt dan ook niet in dat de betreffende inhoud wordt onderschreven of aanbevolen door de Zurich-maatschappijen in Spanje. Hyperlinks naar deze sites kunnen niet worden aangebracht zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Zurich-maatschappijen in Spanje.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, zijn de grafische afbeeldingen, knoppen, het ontwerp, de teksten en de rest van de inhoud (zowel in verband met de productinformatie als de -reclame en anderszins) van deze Applicatie als geheel het exclusieve eigendom van de betreffende eigenaars van de producten, handelsbedrijven en verzekeringsmaatschappijen en/of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, of voor gebruik gelicentieerde bedrijven, en mogen niet worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd, deels of in hun geheel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaars van de producten, handelsbedrijven en verzekeringsmaatschappijen of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen. Kopieën van dit document mogen worden afgedrukt, weergegeven en gebruikt op een computer of apparaat, dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Alle rechten zijn voorbehouden.

LOKALISATIE

Wat betreft lokalisatie maakt Zurich gebruik van de diensten van de leverancier van lokalisatiegegevens in het apparaat van elke gebruiker. Door verbinding te maken met de lokalisatiedienst, machtigt u uitdrukkelijk het gebruik van de gegevens van uw lokalisatie door de leverancier van de lokalisatiediensten (verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens), waaronder ook de overdracht hiervan naar andere landen, evenals het afstaan van de gegevens aan de Zurich-maatschappijen in Spanje met als enige doel dat deze maatschappijen u assistentie kunnen verlenen in het geval zich een schadegeval voordoet en u informatie kunnen bieden over agentschappen en werkplaatsen bij u in de buurt.

Zurich wijst iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de activiteiten van de leverancier van de lokalisatiediensten af.

U kunt de algemene gebruiksvoorwaarden van de leverancier van de lokalisatiediensten raadplegen op de url van de leverancier van het besturingssysteem van uw apparaat door te gaan naar:

KWALITEIT VAN DE SOFTWARE

Zurich in Spanje en/of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen garanderen niet dat de informatie, software of andere inhoud die via uw Applicatie toegankelijk is vrij is van virussen of andere schadelijke elementen die schade kunnen toebrengen aan het computersysteem, de elektronische documenten of bestanden van de gebruiker of deze kunnen manipuleren. Zurich in Spanje en/of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen zijn derhalve niet aansprakelijk voor de schade die dergelijke elementen kunnen veroorzaken aan de gebruiker of aan derden.

DIGITALE VINGERAFDRUK

In de app van Mi Zurich kunt u zich identificeren door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord of via uw digitale vingerafdruk. Door uw digitale vingerafdruk op uw apparaat te gebruiken om u te identificeren en toegang te verkrijgen tot de Applicatie, gebruikt u de bestaande systemen van uw apparaat, die los staan van Zurich. Zurich heeft in geen geval toegang tot uw digitale vingerafdruk en wijst daarom alle aansprakelijkheid voor handelingen in verband met uw digitale vingerafdruk af.

IDENTIFICATIE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJVEN

Zurich Insurance Europe AG is een verzekeringsmaatschappij gevestigd in Duitsland en geregistreerd adres in Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Duitsland. De maatschappij staat onder supervisie van en is ingeschreven door de Duitse toezichthouder voor de financiële markten (BaFin) en is gemachtigd om in Spanje bedrijfsactiviteiten te ontplooien op grond van het recht van vestiging via zijn filiaal Zurich Insurance Europe AG in Spanje.

Het filiaal Zurich Insurance Europe AG in Spanje met btw-nummer W0072130H en geregistreerd adres in Paseo de la Castellana 81, verdieping 22, 28046 Madrid, is ingeschreven in het administratieve register van het Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Directoraat-generaal voor verzekeringen en pensioenen) met code E0189.

De vestiging Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Sociedad Unipersonal (Zurich Levensverzekerings- en herverzekeringsmaatschappij N.V., eenpersoonsvennootschap) met btw-nummer A-08168213 en geregistreerd adres in Paseo de la Castellana 81, verdieping 22, 28046 Madrid, is ingeschreven in het administratieve register van het Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code C-39. Uitsluitend ten behoeve van Mi Zurich is Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. tevens de distributeur van de producten van:

a) DB-ZURICH PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL met geregistreerd adres in Plaza Euskadi, nr. 5, 10e verdieping, Bilbao (48009) en btw-nummer: V-95900320. Ontwikkelingspartners: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., - Sociedad Unipersonal. En Deutsche Bank, S.A.E

b) DEUTSCHE ZURICH PENSIONES E.G.F.P., S.A., met maatschappelijke zetel in Paseo Castellana 81, verdieping 22, 28046 Madrid en btw-nummer A-61502282, is ingeschreven in het administratieve register van het Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code G-0187.

De hiervoor genoemde verwijzingen naar de Zurich-maatschappijen in Spanje zijn gemaakt naar: Zurich Insurance Europe AG, S.E. (Zurich Insurance Europe AG, filiaal in Spanje) en Zurich Vida (Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal).

PRIVACYBELEID

BASIS INFORMATIE OMTRENT GEGEVENSBESCHERMING VOOR “MI ZURICH” GEBONDEN AAN DE GEGEVENSBESCHERMING VAN ZURICH ESPAÑA

Hierbij verkrijg je toegang tot de samengevatte informatie betreffende de gegevensbehandeling van Zurich Seguros ES, zowel bij de App als de Web (verder genoemd de “Applicatie” of “Mi Zurich”). De complete informatie omtrent ons Privacybeleid kun je vinden via de volgende link: www.zurich.es/rgpd.

Vanuit Zurich España wijzen we op de overeenstemming met de Europese Regelmaat 2016/679 van het Eropese Parlement, daterend 27 april 2016 (verder genoemden RGPD), de Organische Wet 3/2018, van 5 december, voor persoonlijke GEGEVENSBESCHERMING en de garantie voor digitale rechten (verder genoemd LOPDGDD) en verdere regelgeving van toepassing op de beveiliging van je persoonlijke gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbehandeling bij “MI ZURICH”? aanvullende informatie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, met maatschappelijke zetel Paseo de la Castellana 81, planta 22, 28046 (Madrid) España, (verder genoemd “Zurich”) is de verantwoordelijke maatschappij.
ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, met maatschappelijke zetel Paseo de la Castellana 81, planta 22, 28046 (Madrid) España, (verder genoemd “Zurich Vida”) is de verantwoordelijke maatschappij.
Doel van de gegevensbehandeling Door middel van deze applicatie, ontwikkeld door Zurich Insurance Europe AG., Verschaft Zurich haar Cliënten met de internetportaal Mi Zurich, opdat zij acces hebben tot al hun verzekeringen op een enkele plaats. Je vindt gedetailleerde informatie over de gegevensbehandeling die wij als Je Verzekeraar kunnen uitvoeren bij de Aanvullende informatie.
Legitieme Bases voor de gegevensbehandeling Wij behandelen je gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van je verzekeringscontract. Bij bepaalde gevallen kunnen andere legitieme bases van toepassing zijn, te lezen in de Aanvullende informatie.
Bestemming Voor het beheer van je verzekering kunnen wij i bepaalde gevallen je gegevens delen met derden om je aanvraag te behandelen (bij voorbeeld, wanneer je een taxatie of een reparatie aanvraagt). In het hoofdstuk “Wie heeft toegang tot mije gegevens?” van de Aanvullende informatie kun je gedetailleerde informatie raadplegen.
Rechten Toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens, alsmede andere rechten, zoals omschreven in de Aanvullende Informatie. Je kunt je persoonlijke gegevens bewerken door middel van de App of per email aan protecciondedatos@zurich.com.
Aanvullende informatie Je kunt de Aanvullende en gedetailleerde informatie over GEGEVENSBESCHERMING bij de volgende link raadplegen: www.zurich.es/rgpd.

BIJWERKEN VAN DEZE JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Deze pagina is in januari 2024 voor het laatst bijgewerkt.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

De partijen komen overeen dat eventuele geschillen die voortvloeien uit deze juridische kennisgeving uitdrukkelijk zullen worden behandeld door de rechtbanken van Barcelona onder de betreffende Spaanse wetgeving.