Advies over wetgeving

Het gebruik van deze toepassing is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. We vragen u om deze aandachtig te lezen. Het feit dat u inlogt op dit device en de materialen hierop gebruikt betekent dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee, zonder enig bewaar, akkoord gaat.

We informeren u dat het downloaden en het gebruik van de app gratis is, niettegenstaande de kosten van de tarieven van de telecomproviders.

Deze materialen kunnen eveneens worden gewijzigd, ontwikkeld of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APP EN VAN "Mi Zurich"

Wie de content van de app gebruikt, en daarmee "Mi Zurich", doet dit voor eigen risico. Zurich aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de handelingen uitgevoerd op basis van de informatie en inhoud van de app of voor het verkeerde gebruik van de website of een storing in de werking daarvan. De gebruiker is verantwoordelijk voor de beoordeling van de nauwkeurigheid, integriteit en nut van alle meningen, adviezen, diensten en overige verschafte informatie. Alle inhoud die deze toepassing bevat, opgesteld door Zurich, wordt verspreid met dien verstande dat de auteurs, uitgevers en distributeurs advies geven of wettelijke of boekhoudkundige of anderszins professionele meningen, over feiten of specifieke onderwerpen. Daarom aanvaardt Zurich geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie. Raadpleeg uw eigen advocaat of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie."

DOELEINDEN VAN "Mi Zurich"

Via deze toepassing stelt Zurich de website van Mi Zurich ter beschikking van haar klanten, om de informatie met betrekking tot de verzekeringen van de klant toegankelijk te maken binnen één enkele omgeving. Deze documentatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen enkel geval vervangt de hier getoonde informatie de papieren contracten. Dit betekent dat in het geval van tegenstrijdigheid, de papieren versie van de documentatie voorrang heeft. Mocht de klant toch een fout ontdekken, stelt Zurich een kanaal beschikbaar om dit te melden en te kunnen corrigeren. De klant kan eveneens zijn/haar persoonsgegevens wijzigen (telefoonnummer en e-mail) in het gedeelte "Mijn gegevens". De verstrekte persoonsgegevens dienen overeen te komen met die van de polishouder, of deze nu persoonlijk door de polishouder of door een persoon gemachtigd door de polishouder worden verstrekt.

De communicaties zullen betrekking hebben op de registratieprocedure (activering, wijziging registratiegegevens, verlies van wachtwoord of problemen met inloggen). De gebruiker kan op dezelfde wijze via deze website de verklaring van niet-bestaan van schadegeval verzenden. De klant kan bovendien bepaalde documenten zoals de groene kaart aanvragen.

HYPERLINKS "Hyperlinks"

De bedrijven van Zurich in Spanje en de hieraan gerelateerde bedrijven, haar belanghebbende vennootschappen, zusterondernemingen en dochterbedrijven kunnen niet garanderen dat de hyperlinks, cursoren en andere koppelfuncties op de website correct zijn op het moment van het bezoek. De links waarnaar de toepassing kan verwijzen kunnen de gebruiker naar andere sites leiden of naar websites die door derden worden beheerd. De bedrijven van Zurich in Spanje hebben geen enkele controle over deze derden en het bieden van toegang tot deze sites via deze website betekent dan ook niet dat de inhoud ervan is goedgekeurd of wordt aanbevolen door de bedrijven van Zurich in Spanje. Er kunnen geen hyperlinks worden geplaatst naar deze websites zonder voorafgaande toestemming van de bedrijven van Zurich in Spanje.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders aangegeven zijn de grafische afbeeldingen, knoppen, het ontwerp en de teksten en inhoud (zowel met betrekking tot de productinformatie als de reclame) van deze toepassing in zijn geheel het exclusieve eigendom van de bedrijven die eigenaar zijn van de producten, de distributeurs of verzekeringsmaatschappijen en/of de hieraan gerelateerde bedrijven, haar belanghebbende vennootschappen, zusterondernemingen en dochterbedrijven of bedrijven met toestemming voor gebruik. Deze mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bedrijven die eigenaar zijn van de producten, de distributeurs of verzekeringsmaatschappijen en/of de hieraan verwante bedrijven, haar belanghebbende vennootschappen, zusterondernemingen en dochterbedrijven. Het afdrukken van kopieën van dit document, het weergeven of gebruiken daarvan op een computer of device is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Alle rechten voorbehouden.

LOKALISATIE

De gebruiker geeft op het moment dat hij verbinding maakt met de lokalisatieservice uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van zijn positiegegevens door de provider van de lokalisatieservice, verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens, evenals de overdracht hiervan aan de bedrijven van Zurich in Spanje, met als enige doel dat deze laatste de gebruiker kunnen bijstaan in het geval hem een schadegeval overkomt.

Zurich wijst elke verantwoordelijkheid af voor handelingen van de provider van de lokalisatieservice.

De gebruiker kan de algemene gebruiksvoorwaarden van de provider van de lokalisatieservice raadplegen op het volgende adres:

http://code.google.com/apis/maps/iphone/terms.html

KWALITEIT VAN DE SOFTWARE

Zurich in Spanje en/of de hieraan gerelateerde bedrijven, haar belanghebbende vennootschappen, zusterondernemingen en dochterbedrijven garanderen niet dat de informatie, software of ander materiaal dat toegankelijk is via de toepassing of haar websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen die schade of wijzigingen kunnen veroorzaken aan het computersysteem, de elektronische documenten of de bestanden van de gebruiker. Dientengevolge stellen Zurich in Spanje en/of de hieraan gerelateerde bedrijven, haar belanghebbende vennootschappen, zusterondernemingen en dochterbedrijven zich niet garant voor de schade die dergelijke elementen zouden kunnen veroorzaken aan de gebruiker of aan derden.

Identificatie van de verschillende bedrijven

Zurich Insurance Public Limited Company is een in Ierland geregistreerde verzekeringsmaatschappij, met bedrijfsnummer 13460, en adres in Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ierland. Registratie en toezicht worden uitgeoefend door de Central Bank of Ireland en de maatschappij heeft toestemming om te opereren in Spanje onder het vestigingsrecht via de dochteronderneming Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España, met btw-nummer W0072130H, en met adres te Vía Augusta 200, 08021 Barcelona, ingeschreven in het Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code E0189.

Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. –Sociedad Unipersonal– met btw-nummer A-08168213 en adres in Madrid, C/ Agustín Foxá 27 en ingeschreven in het Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code C-39. Daarnaast, en slechts ten overstaan van "Mi Zurich" is Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. distributeur van de producten van:

a) DB-ZURICH PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL met adres in Plaza Euskadi, nº5, 10ª planta, Bilbao (48009) en btw-nummer: V-95900320. Partner: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., –Sociedad Unipersonal. Y Deutsche Bank, S.A.E

b) DEUTSCHE ZURICH PENSIONES E.G.F.P., S.A., met adres in Agustín de Foxá, 27 - 28036 Madrid en btw-nummer A-61502282 en ingeschreven in het Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code g-0187.

AIDE ASISTENCIA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. – Sociedad Unipersonal – – met btw-nummer A-08752206 en adres in Barcelona, Vía Augusta, 200 en ingeschreven in het Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code C-692.

Verwijzingen naar de bedrijven van Zurich in Spanje die hierboven worden genoemd moeten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar: Zurich Insurance plc, S.E. (Zurich Insurance plc, Sucursal en España), Zurich Vida (Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.-Sociedad Unipersonal-), DZP (Deutsche Zurich Pensiones E.G.F.P, S.A) en DB-ZURICH PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL en Aide Asistencia (Aide Asistencia Seguros y Reaseguros S.A.).

Bescherming van gegevens

De filialen van Zurich in Spanje behandelen de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld volgens hetgeen bepaald in de toepasbare wetgeving m.b.t. Bescherming van Persoonsgegevens en, specifiek, in Verordening 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016 (verder, GDPR).

De gevraagde persoonsgegevens in de contracten el formulieren op deze website worden gebruikt voor de doeleinden die voorzien zijn in het betreffende document, waarbij wordt voldaan aan het privacy-beleid dat in elk van de documenten is opgenomen.

Voor meer informatie over de behandeling van de gegevens door de filialen van Zurich, zie www.zurich.es/rgpd.

In overeenstemming met de GDPR worden de verzamelde gegevens vertrouwelijk behandeld, en hiervoor worden de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen, zodat de veiligheid en de integriteit van de gegevens gewaarborgd is, en verlies, vervalsing en niet-toegelaten verwerking, en toegang worden voorkomen.

De voornoemde verwijzingen naar de filialen van Zurich in Spanje, hebben betrekking op: Zurich Verzekeringen (Zurich Insurance plc, Sucursal en España) en Zurich Leven (Zurich Vda, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.).

BIJWERKEN VAN DEZE JURIDISCHE INFORMATIE

Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Laatste update van deze pagina: maart 2018.

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN RECHTSMACHT

Voor alle geschillen met betrekking tot deze juridische informatie gaan de partijen akkoord uitdrukkelijk onderworpen te zijn aan de rechtbanken van Barcelona en de desbetreffende Spaanse wetgeving.