Juridische kennisgeving

Op het gebruik van Zurich Seguros ES, zowel het gebruik van de app als de website (hierna gezamenlijk de “Applicatie” of "Mi Zurich"), zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees deze zorgvuldig door. Door deze Applicatie te openen en de inhoud ervan te gebruiken, geeft u aan dat u zonder verder voorbehoud deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard.

Het downloaden en/of gebruiken van de Applicatie is gratis, dit onverminderd de kosten voor de leveranciers van telecommunicatiediensten.

De inhoud kan worden gewijzigd, ontwikkeld of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APPLICATIE "Mi Zurich"

Gebruik van de informatieve inhoud van de Applicatie "Mi Zurich" gebeurt voor eigen rekening en op eigen risico van de gebruiker. Zurich is in geen geval aansprakelijk voor de activiteiten uitgevoerd met betrekking tot de basis van de informatie en de inhoud die hierin wordt aangeboden of voor oneigenlijk gebruik van de Applicatie, storingen hiervan, mogelijke veiligheidslekken die kunnen optreden door gebruik van een door een computervirus besmet apparaat, voor het gebrekkig functioneren van de browser, voor het gebruik van niet bijgewerkte versies van de Applicatie en voor de schade van welke aard dan ook die kan optreden als gevolg van interferenties of telefonische storingen, verbroken verbindingen met het elektronische systeem, aanwezigheid van computervirussen, malware of enige andere factoren buiten de controle van Zurich om. Onverlet het voorafgaande, laten wij u weten dat Zurich redelijke maatregelen heeft getroffen om deze voorvallen te voorkomen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het inschatten van de juistheid, integriteit en bruikbaarheid van meningen, adviezen, diensten of andere verstrekte informatie.

Alle door Zurich aangeboden inhoud in deze Applicatie wordt gedistribueerd met dien verstande dat de auteurs, redacteurs en distributeurs advies of meningen aandragen op juridisch, boekhoudkundig of ander professioneel vlak over specifieke feiten of zaken en Zurich is derhalve in geen geval verantwoordelijk met betrekking tot het gebruik ervan. Raadpleeg uw eigen juridische of belastingadviseur over uw persoonlijke situatie.

DOELSTELLINGEN VAN "Mi Zurich"

Door middel van deze Applicatie stelt Zurich de website Mi Zurich ter beschikking aan zijn klanten om informatie over hun verzekeringen in één ruimte toegankelijk te maken. Deze documentatie wordt slechts ter informatie aangeboden. Indien u een fout bemerkt, zorgt Zurich voor de mogelijkheid om dit aan ons door te geven zodat we de fout kunnen herstellen. U kunt uw persoonsgegevens (telefoon en e-mail) ook zelf bijwerken in het gedeelte "Mijn gegevens". De verstrekte persoonsgegevens moeten overeenkomen met de gegevens van de polishouder. Deze kunnen door de houder zelf of door een gemachtigde persoon worden verstrekt.

De onderhouden communicaties moeten betrekking hebben op het registratieproces (activering, wijziging van registratiegegevens, verlies van het wachtwoord of problemen met de toegang). U kunt via deze pagina ook de verklaring van afwezigheid verzenden in verband met een schadegeval.

Bovendien heeft u via deze pagina toegang tot het claimsysteem iDEA©, gepatenteerd eigendom van Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, S.A. (Informatietechnologie en netwerken voor verzekeringsmaatschappijen N.V.), waarmee de gebruiker, onder de specifieke gebruiksvoorwaarden hiervan, een schadegeval onderhands kan afhandelen.

HYPERLINKS

De Zurich-maatschappijen in Spanje en hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat de hyperlinks, verwijzers of andere koppelingen in de Applicatie op het moment van toegang juist functioneren. De verwijzingen of links waarna deze Applicatie kan verwijzen, kunnen de gebruiker naar andere webpagina’s leiden die door derden worden beheerd. De Zurich-maatschappijen in Spanje hebben hierover geen enkele controle en toegang tot deze sites via deze Applicatie houdt dan ook niet in dat de betreffende inhoud wordt onderschreven of aanbevolen door de Zurich-maatschappijen in Spanje. Hyperlinks naar deze sites kunnen niet worden aangebracht zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Zurich-maatschappijen in Spanje.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, zijn de grafische afbeeldingen, knoppen, het ontwerp, de teksten en de rest van de inhoud (zowel in verband met de productinformatie als de -reclame en anderszins) van deze Applicatie als geheel het exclusieve eigendom van de betreffende eigenaars van de producten, handelsbedrijven en verzekeringsmaatschappijen en/of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, of voor gebruik gelicentieerde bedrijven, en mogen niet worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd, deels of in hun geheel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaars van de producten, handelsbedrijven en verzekeringsmaatschappijen of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen. Kopieën van dit document mogen worden afgedrukt, weergegeven en gebruikt op een computer of apparaat, dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Alle rechten zijn voorbehouden.

LOKALISATIE

Wat betreft lokalisatie maakt Zurich gebruik van de diensten van de leverancier van lokalisatiegegevens in het apparaat van elke gebruiker. Door verbinding te maken met de lokalisatiedienst, machtigt u uitdrukkelijk het gebruik van de gegevens van uw lokalisatie door de leverancier van de lokalisatiediensten (verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens), waaronder ook de overdracht hiervan naar andere landen, evenals het afstaan van de gegevens aan de Zurich-maatschappijen in Spanje met als enige doel dat deze maatschappijen u assistentie kunnen verlenen in het geval zich een schadegeval voordoet en u informatie kunnen bieden over agentschappen en werkplaatsen bij u in de buurt.

Zurich wijst iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de activiteiten van de leverancier van de lokalisatiediensten af.

U kunt de algemene gebruiksvoorwaarden van de leverancier van de lokalisatiediensten raadplegen op de url van de leverancier van het besturingssysteem van uw apparaat door te gaan naar:

KWALITEIT VAN DE SOFTWARE

Zurich in Spanje en/of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen garanderen niet dat de informatie, software of andere inhoud die via uw Applicatie toegankelijk is vrij is van virussen of andere schadelijke elementen die schade kunnen toebrengen aan het computersysteem, de elektronische documenten of bestanden van de gebruiker of deze kunnen manipuleren. Zurich in Spanje en/of hun partners, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen zijn derhalve niet aansprakelijk voor de schade die dergelijke elementen kunnen veroorzaken aan de gebruiker of aan derden.

DIGITALE VINGERAFDRUK

In de app van Mi Zurich kunt u zich identificeren door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord of via uw digitale vingerafdruk. Door uw digitale vingerafdruk op uw apparaat te gebruiken om u te identificeren en toegang te verkrijgen tot de Applicatie, gebruikt u de bestaande systemen van uw apparaat, die los staan van Zurich. Zurich heeft in geen geval toegang tot uw digitale vingerafdruk en wijst daarom alle aansprakelijkheid voor handelingen in verband met uw digitale vingerafdruk af.

IDENTIFICATIE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJVEN

Zurich Insurance Public Limited Company is een verzekeringsmaatschappij gevestigd in Ierland met btw-nummer 13460 en geregistreerd adres in Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ierland. De maatschappij staat onder supervisie van en is ingeschreven door de Central Bank of Ireland en is gemachtigd om in Spanje bedrijfsactiviteiten te ontplooien op grond van het recht van vestiging via zijn filiaal Zurich Insurance plc in Spanje.

Het filiaal Zurich Insurance plc in Spanje met btw-nummer W0072130H en geregistreerd adres in Paseo de la Castellana 81, verdieping 22, 28046 Madrid, is ingeschreven in het administratieve register van het Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Directoraat-generaal voor verzekeringen en pensioenen) met code E0189.

De vestiging Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Sociedad Unipersonal (Zurich Levensverzekerings- en herverzekeringsmaatschappij N.V., eenpersoonsvennootschap) met btw-nummer A-08168213 en geregistreerd adres in Paseo de la Castellana 81, verdieping 22, 28046 Madrid, is ingeschreven in het administratieve register van het Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code C-39. Uitsluitend ten behoeve van Mi Zurich is Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. tevens de distributeur van de producten van:

a) DB-ZURICH PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL met geregistreerd adres in Plaza Euskadi, nr. 5, 10e verdieping, Bilbao (48009) en btw-nummer: V-95900320. Ontwikkelingspartners: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., - Sociedad Unipersonal. En Deutsche Bank, S.A.E

b) DEUTSCHE ZURICH PENSIONES E.G.F.P., S.A., met maatschappelijke zetel in Paseo Castellana 81, verdieping 22, 28046 Madrid en btw-nummer A-61502282, is ingeschreven in het administratieve register van het Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones met code G-0187.

De hiervoor genoemde verwijzingen naar de Zurich-maatschappijen in Spanje zijn gemaakt naar: Zurich Insurance plc, S.E. (Zurich Insurance plc, filiaal in Spanje) en Zurich Vida (Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal).

GEGEVENSBESCHERMING

De Zurich-maatschappijen in Spanje verwerken de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Applicatie in volledige naleving van de voorschriften van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name van Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 de april 2016 (hierna AVG).

Verantwoordelijke voor verwerking: de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens is die maatschappij van de Zurich-groep waarbij u een verzekering heeft afgesloten.

Belangrijkste doelstellingen van de Applicatie: na activering van de benodigde toestemmingen kan de Applicatie:

  • Wegenwachtdiensten verlenen en uw locatie delen. In dit geval heeft Zurich een herverzekeringscontract afgesloten voor wegenwachtdiensten met de maatschappij GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A (GACM Algemene verzekeringen, verzekerings- en herverzekeringsmaatschappij, N.V.). Dit bedrijf heeft onder zijn eigen verantwoordelijkheid een contract afgesloten met de Real Automóvil Club de Catalunya (ANWB van Catalonië, ofwel RACC). De overdracht van gegevens door Zurich aan de herverzekeringsmaatschappij gebeurt in overeenstemming met de wetgeving voor de verzekeringssector (art. 99 LOSSEAR).
  • Informatie en locaties verstrekken van de dichtstbij zijnde werkplaatsen en agentschappen op basis van toestemming.

Soorten verwerkte persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn die gegevens die u ons heeft verstrekt via de contracten en formulieren op deze Applicatie en worden gebruikt voor de doeleinden die voor elk hiervan zijn beoogd. We kunnen ook de lokalisatiegegevens verwerken die zijn verkregen uit:

  • Lokalisatiegegevens die door uw apparaat zijn gegenereerd, indien u dit heeft ingesteld in uw configuratie; op dit alles zijn de bepalingen in het voorafgaande gedeelte "05 Lokalisatie" van toepassing.
  • Lokalisatiegegevens die u verstrekt wanneer u een oproep voor assistentie maakt.

U vindt meer informatie over de gegevensverwerking door de Zurich-maatschappijen op www.zurich.es/rgpd. www.zurich.es/rgpd.

In naleving van de AVG worden de verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld waarvoor de nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen die de veiligheid en integriteit van uw gegevens waarborgen en die wijziging, verlies en manipulatie alsook ongeoorloofde toegang ervan voorkomen.

BIJWERKEN VAN DEZE JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Deze pagina is in mei 2022 voor het laatst bijgewerkt.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

De partijen komen overeen dat eventuele geschillen die voortvloeien uit deze juridische kennisgeving uitdrukkelijk zullen worden behandeld door de rechtbanken van Barcelona onder de betreffende Spaanse wetgeving.